شبکه بهداشت و درمان شهرستان : ماسال

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : ماسال تاریخ : چهارشنبه 1401/06/30

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
م.خ.ج.س شهری ماسال روبه روی پارک شهدا- کوچه بهداری 8 الی 13/30 بعدازظهرها 14 الی 20 (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی مرکز فعال میباشد)سینوفارم- برکت - اسپایکوژن - نورا - رازی
م.خ.ج.س شهری شاندرمن خیابان ولیعصر- ابتدای جاده ضیابر8 الی 13/30سینوفارم- برکت - اسپایکوژن - نورا - رازی
تمامی خانه های بهداشت خانه های بهداشت ماسال و شاندرمن8 الی 13/30سینوفارم

 1 .گروه سنی ۵ تا 18 سال می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکزواکسیناسیون محل سکونت خود دو نوبت واکسن پاستوکووک یا سینوفارم به فاصله یک ماه دریافت کنند.
2 .گروه سنی 12 تا 18 سال دارای نقص سیستم ایمنی یا بیماری زمینه ای ۶ ماه پس از دریافت نوبت دوم واکسن با به همراه داشتن معرفی نامه پزشک جهت دریافت نوبت یادآور به نزد یکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.
۳ .گروه سنی بالاتر از 18 سال می توانند ازتمامی واکسن های موجود با اولویت واکسن های نوترکیب ) پاستوکووک ،اسپایکوژن ،کووپارس رازی و نورا (پس از ۶ ماه از دریافت آخرین نوبت واکسن ) حداقل دو نوبت دریافت شده باشد ( به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.
4-در گروه سنی بالاتر از 18 سال که دونوبت واکسن فخرا دریافت نموده اند ترجیحا پس از۶ ماه از آخرین نوبت دریافت ،واکسن فخرا یا سینوفارم به عنوان یاد آور دریافت کنند . 

5- ضمنا روزهای جمعه و تعطیلات رسمی نیز واکسیناسیون در مرکز خدمات جامع سلامت شهری ماسال انجام می گیرد.

آخرین بروز رسانی : 25 بهمن 1401