.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان : فومن

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : فومن تاریخ : از تاریخ 31اردیبهشت لغایت 31 خرداد 1402

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
مرکزخدمات جامع سلامت شهری-روستایی شماره 3-شامل :(واکسیناسیون مردم روستایی تحت پوشش مرکز شماره 3،) خیابان شهدا-خیابان شورا-روبه روروی ادراره ثبت اسناد -8-13شنبه تا پنجشنبهسینوفارم-اسپایکوژن
مرکز شبانه روزی شهدای هوانیروز ماکلوان شامل :( واکسیناسیون مردم تحت پوشش ماکلوان)   ماکلوان -8-13 شنبه تا پنجشنبهسینوفارم-اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رودپیش شامل :(واکسیناسیون مردم تحت پوشش رودپیش ) رودپیش-8-13 شنبه تا پنجشنبهسینوفارم-اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گوراب پس شامل :( واکسیناسیون مردم تحت پوشش گوراب پس) گوراب پس- 8-13 شنبه تا پنجشنبهسینوفارم-اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گشت شامل:( واکسیناسیون مردم تحت پوشش گشت ) گشت-8-13 شنبه تا پنجشنبهسینوفارم-اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لولمان شامل :(واکسیناسیون مردم تحت پوشش لولمان) لولمان-8-13 شنبه تا پنجشنبهسینوفارم-نورا
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلیان (شامل:واکسیناسیون مردم تحت پوشش آلیان ) آلیان -8-13 شنبه تا پنجشنبهسینوفارم-نورا
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیده (شامل : واکسیناسیون مردم تحت پوشش زیده)  زیده- 8-13 شنبه تا پنجشنبهسینوفارم-اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ماسوله (شامل : واکسیناسیون مردم تحت پوشش شهر و روستاهای ماسوله) ماسوله - 8-13شنبه تا پنجشنبهسینوفارم-نورا
مرکزخدمات جامع سلامت شماره1شامل :(واکسیناسیون مردم روستایی تحت پوشش مرکز شماره1) فومن- میدان چهار دختران-جنب هتل کوثر- 8-13 شنبه تا پنجشنبهسینوفارم -نورا
آموزشگاه بهورزی خیابان مفتح-جنب شبکه بهداشت ودرمان فومن- 8-13شنبه تا پنجشنبهسینوفارم -برکت-اسپایکوژ واکسنهای برکت-اسپایکوژن -نورا-برکت پلاس با هماهنگی با توجه به دز واکسن وتعداد افراد متقاضی تزریق میگردد
مرکزخدمات جامع سلامت شهری-روستایی شماره2 ( شامل:واکسیناسیون مردم روستایی تحت پوشش مرکز شماره2) فومن -خیابان شهدا-ارتباطی خیابان شهدا و علامه طباطبایی 8-13 شنبه تا پنجشنبهسینوفارم-نورا

 

  

گروه سنی  5 تا 18سال می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود دو نوبت واکسن سینوفارم به فاصله یک ماه دریافت کنند. گروه سنی 12 تا 18 سال دارای نقص سیستم ایمنی یا بیماری زمینه ای 6 ماه پس از دریافت نوبت دوم واکسن با به همراه داشتن معرفی نامه پزشک جهت دریافت نوبت یادآور به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.گروه سنی بالاتر از 18 سال می توانند از تمامی واکسن های موجود با اولویت واکسن های  (اسپایکوژن ،نورا  وبرکت پلاس) پس از 6 ماه از دریافت آخرین نوبت واکسن  به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.  

آخرین بروز رسانی : 1402/03/18 21:17