.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان : رودبار

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : رودبار تاریخ : 1402/03/17

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دشتویل رحمت آباد-روستای دشتویل8-14سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پشتکلا خورگام-روستای پشتکلا8-14سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلیشم عمارلو-روستای کلیشم8-14سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهربیجار دهستان بلوکات-روستای شهربیجار8-14سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چهارمحل روستای چهارمحل8-14سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سی بن روستای سی بن8-14سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شهری-روستایی شماره1رودبار رودبار-خلیل آباد-بین بانک ملی و مسکن8-14سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شهری-روستایی منجیل منجیل-روبری تامین اجتماعی8-14سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شهری -روستایی شبانه روزی لوشان لوشان -غارکوه8-14سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شهری-روستایی شبانه روزی جیرنده شهر جیرنده8-14سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شهری-روستایی شبانه روزی بره سر شهر بره سر8-14سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شهری-روستایی رستم آباد رستم آباد-سه راه-جنب آتش نشانی8-14سینوفارم
مرکز خدمات جامع سلامت شهری-روستایی توتکابن شهر توتکابن8-14سینوفارم

1.گروه سنی ۵ تا 18 سال می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکزواکسیناسیون محل سکونت خود دو نوبت واکسن پاستوکووک یا سینوفارم به فاصله یک ماه دریافت کنند.
2 .گروه سنی 12 تا 18 سال دارای نقص سیستم ایمنی یا بیماری زمینه ای ۶ ماه پس از دریافت نوبت دوم واکسن با به همراه داشتن معرفی نامه پزشک جهت دریافت نوبت یادآور به نزد یکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.
۳ .گروه سنی بالاتر از 18 سال می توانند ازتمامی واکسن های موجود با اولویت واکسن های نوترکیب ) پاستوکووک ،اسپایکوژن ،کووپارس رازی و نورا (پس از ۶ ماه از دریافت آخرین نوبت واکسن ) حداقل دو نوبت دریافت شده باشد ( به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.
4-در گروه سنی بالاتر از 18 سال که دونوبت واکسن فخرا دریافت نموده اند ترجیحا پس از۶ ماه از آخرین نوبت دریافت ،واکسن فخرا یا سینوفارم به عنوان یاد آور دریافت کنند .

آخرین بروز رسانی : 1402/03/18 21:33