مراکز واکسیناسیون کرونا

شهرستان شفت
1401/05/22
تا     1401/05/24
ردیف نام مرکز وخانه های بهداشت آدرس ساعت کاری نوع واکسن توضیحات
۱

مرکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی

شماره یک

شفت-خ ولیعصر-مرکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی شماره1 8-18

سینوفارم-اسپایکوژن-برکت

پاستوکووک

واکسنهای برکت-اسپایکوژن با هماهنگی وبا توجه به دوز واکسن از تعداد افراد متقاضی تزریق می گردد.
۲ مرکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی شماره دو

شفت-خ17شهریور-جنب مخابرات مرکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی شماره دو

8-13:30

سینوفارم-اسپایکوژن-برکت

پاستوکووک

واکسنهای برکت-اسپایکوژن با هماهنگی وبا توجه به دوز واکسن از تعداد افراد متقاضی تزریق می گردد.
۳ خانه های بهداشت تابعه مرکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی شماره یک(برزوهندان-خمیران-پشت سرا-شالده-صیقلان-نهزم-ذوالپیران) شفت روستاهای(برزوهندان-خمیران-پشت سرا-شالده-صیقلان-نهزم-ذوالپیران) 8-13:30 سینوفارم-برکت واکسیناسیون مردم  روستایی تحت پوشش مرکز شماره یک
4

خانه های بهداشت

تابعه مرکز خدمات جامع سلامت شماره2(مردخه-پیرمومن سرا-نوده مرخال-عثماوندان-کهنه گوراب شادخال -چکوسر)

شفت روستاهای(مردخه-پیرمومن سرا-نوده مرخال-عثماوندان-کهنه گوراب شادخال -چکوسر) 8-13:30 سینوفارم-برکت واکسیناسیون مردم  روستایی تحت پوشش مرکز شماره دو
5

مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی احمد سرگوراب وخانه های بهداشت تابعه(نصیرمحله1-نصیرمحله2-دوبخشر-خرفکل-بداب)

 

شفت روستاهای (نصیرمحله1-نصیرمحله2-دوبخشر-خرفکل-بداب) 8-13:30 سینوفارم-برکت واکسیناسیون مردم شهری و روستایی تحت پوشش مرکز احمد سرگوراب
6

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شالماء وخانه های بهداشت تابعه(شالما-لپوندان-علیسرا-توسه-خرمکش-سالک معلم-گنجار)

 

 

شفت-دهستان احمدسرگوراب روستاهای(شالما-لپوندان-علیسرا-توسه-خرمکش-سالک معلم-گنجار) 8-13:30 سینوفارم-برکت واکسیناسیون مردم  روستایی تحت پوشش مرکز شالما
7

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چوبر وخانه های بهداشت تابعه(چوبر -کادوس-مبارک آباد-چنارودخان-لیفکو-بیجارسر-کاظم آباد)

 

شفت دهستان  چوبر-روستاهای (چوبر -کادوس-مبارک آباد-چنارودخان-لیفکو-بیجارسر-کاظم آباد) 8-13:30 سینوفارم-برکت واکسیناسیون مردم  روستایی تحت پوشش مرکز چوبر
8 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لاسک وخانه های بهداشت تابعه(لاسک-ویسرود-گیشم-کلوان-بیجارگاه-سایننگاه-طالقان) شفت-دهستان چوبر-روستاهای (لاسک-ویسرود-گیشم-کلوان-بیجارگاه-سایننگاه-طالقان) 8-13:30 سینوفارم-برکت واکسیناسیون مردم  روستایی تحت پوشش مرکز لاسک
9 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جیرده وخانه های بهداشت تابعه(جیرده-تکرم-خرطوم-کوزان-خطیبان-کمسار-شیخ محله) شفت-دهستان جیرده روستاهای(جیرده-تکرم-خرطوم-کوزان-خطیبان-کمسار-شیخ محله) 8-13:30 سینوفارم-برکت واکسیناسیون مردم  روستایی تحت پوشش مرکز جیرده
10 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چماچاء وخانه های بهداشت تابعه(چماچاء-آزادمحله -دستخط محله-مژدهه) شفت-دهستان جیرده-روستاهای (چماچاء-آزادمحله -دستخط محله-مژدهه) 8-13:30 سینوفارم-برکت واکسیناسیون مردم  روستایی تحت پوشش مرکز چماچا
11 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ملاسرا وخانه های بهداشت تابعه(ملاسرا -کاسان-جیرده پسیخان-راسته کنار-لیشاوندان-کلاشم بالا-آقاسیدیعقوب-ماشاتوک-فشالم) شفت-دهستان ملاسرا-روستاهای(ملاسرا -کاسان-جیرده پسیخان-راسته کنار-لیشاوندان-کلاشم بالا-آقاسیدیعقوب-ماشاتوک-فشالم) 8-13:30 سینوفارم-برکت واکسیناسیون مردم  روستایی تحت پوشش مرکز چوبر
           
 
توضیحات:
 
 • *) گروه سنی 5 تا 18 سال می توانند به مراجعه به مراکز واکسیناسیون واکسن های ( سینو فارم یاپاستوکووک  ) رابه عنوان دوز اول دریافت کنند و پس از گذشت 28 روز جهت تزریق نوبت دوم با همین واکسن ها مراجعه کنند.

  *)   افراد بالای 18 سال که در نوبت اول و دوم خود یکی از واکسن های سینو فارم ، برکت، یا بهارات یا پاستوکووک در یافت کرده اند و 6 ماه از دریافت نوبت دوم واکسن آنها گذشته است می توانند برای نوبت سوم واکسن سینوفارم ، برکت، بهارات، اسپایکوژن ، پاستوکووک  را دریافت کنند.

  *)  افردادبالای 18 سال که در نویت اول ودوم خود واکسن اسپوتنیک دریافت کرده اندو 6 ماه از دریافت نوبت دوم واکسن آنها گذشنته است می توانند برای نوبت سوم واکسن اسپایکوژن ، پاستاکووک را دریافت کنند.

  *)  افراد بالای 18 سال که در نوبت اول ودوم خود واکسن آسترازنکا دریافت کرده ان و 6 ماه از دریافت نویت دوم واکسن آنها گذشته است می توانند برای نویت سوم واکسن اسپوتنیک لایت ،پاستوکووک، اسپایکوژن را دریافت کنند.

  *)  افراد بیماردارای ضعف سیستم ایمنی که در گروه سنی 12 تا 18 سال قراردارندو 6 ماه از نوبت دوم آنها گذشته است با همراه داشتن معرفی نامه پزشک، میتوانندبرای نوبت سوم واکسن سینوفارم یا پاستوکووک ر ا دریافت کنند.

  *)  افراد بیماردارای ضعف سیستم ایمنی که در گروه سنی بالای  18 سال قراردارندو چهار ماه از نوبت سوم آنها گذشته است با همراه داشتن معرفی نامه پزشک، میتوانندبرای نوبت چهارم واکسن اسپایکوژن یا پاستوکووک ر ا دریافت کنند.

  *)  پرسنل بهداشت و پرسنل بهداشت ودرمان و افراد بالای 70سال که حداقل 6 ماه از زمان دریافت نوبت سوم آنها گذشته باشد میتوانند برای دریافت نوبت چهارم به مراکز واکسیناسیون مراجعه نمایند.

  *)  افراد بالای 18 سال که از نوبت سوم واکسن آنهاحداقل شش ماه می گذردمی توانند برای دریافت نوبت یادآور(نوبت چهارم) به مراکز تزریق واکسن مراجعه نمایند.

   

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/05/22 13:29