.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان : شفت

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : شفت تاریخ : 1402/03/16 لغایت 1402/03/20

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
مرکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی شماره 1 شفت- خ ولیعصر- مرکز سلامت شماره 18-18سینوفارم-برکت-اسپایکوژن
مرکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی شماره 2 شفت- خ 17 شهریور- جنب اداره مخابرات- مرکز سلامت شماره 28-13:30سینوفارم-اسپایکوژن
خانه بهداشت مرکزشماره 1 (برزوهندان-خمیران-پشت سرا-شالده-صیقلان-نهزم-ذوالپیران شفت- روستاهای برزوهندان-خمیران-پشت سرا-شالده-صیقلان-نهزم-ذوالپیران8-13:30سینوفارم -برکت-اسپایکوژن
خانه بهداشت مرکزشماره 2 (مردخه-پیرمومن سرا-نوده مرخال-عثماوندان-کهنه گوراب-شادخال-چکوسر) شفت- روستاهای مردخه-پیرمومن سرا-نوده مرخال-عثماوندان-کهنه گوراب-شادخال-چکوسر8-13:30سینوفارم- اسپایکوژن
پایگاه مرکزاحمدسرگوراب وخانه بهداشت(نصیرمحله1-نصیرمحله2-دوبخشر-بداب-خرفکل شفت- شهر احمدسرگوراب و روستاهای نصیرمحله-دوبخشر-خرفکل-بداب8-13:30سینوفارم - برکت-اسپایکوژن
خانه های بهداشت مرکزشالما(شالماء-لپوندان-علیسرا-توسه-خرمکش-سالک معلم-گنجار شفت-روستاهای شالماء-لپوندان-علیسرا-توسه-خرمکش-سالک معلم-گنجار8-13:30سینوفارم-اسپایکوژن-برکت پلاس
خانه بهداشت مرکزچوبر(چوبر-کادوس-مبارک آباد-چنارودخان-لیفکو-بیجارسر-کاظم آباد شفت-روستاهای چوبر-کادوس-مبارک آباد-چنارودخان-لیفکو-بیجارسر-کاظم آباد8-13:30سینو فارم-برکت-اسپایکوژن
خانه های بهداشت مرکزلاسک(لاسک-ویسرود-گیشم-کلوان-بیجارگاه-سایننگاه-طالقان) شفت-روستاهای لاسک-ویسرود-گیشم-کلوان-بیجارگاه-سایننگاه-طالقان8-13:30سینوفارم-اسپایکوژن
خانه های بهداشت مرکزجیرده(جیرده-تکرم-خرطوم-کوزان-خطیبان-کمسار-شیخ محله شفت -روستاهای جیرده- تکرم-خرطوم-کوزان-خطیبان-کمسار-شیخ محله8-13:30سینوفارم-برکت-اسپایکوژن
خانه های بهداشت مرکزسلامت چماچاء (چماچاء-آزادمحله-دستخط محله-مژدهه) شفت- روستاهای چماچا-آزادمحله-دستخط محله-مژدهه8-13:30سینوفارم-
خانه بهداشت مرکز ملاسرا(ملاسرا-کاسان-جیرده پسیخان-راسته کنار-لیشاوندان-کلاشم بالا-آقاسیدیعقوب-ماشاتوک-فشالم) شفت- دهستان ملاسرا -روستاهای ملاسرا-کاسان-جیرده پسیخان-راسته کنار-لیشاوندان-کلاشم بالا-آقاسیدیعقوب-ماشاتوک-فشالم8-13:30سینوفارم -برکت-اسپایکوژن

1 .گروه سنی ۵ تا 18 سال می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکزواکسیناسیون محل سکونت خود دو نوبت واکسن پاستوکووک یا سینوفارم به فاصله یک ماه دریافت کنند.
2 .گروه سنی 12 تا 18 سال دارای نقص سیستم ایمنی یا بیماری زمینه ای ۶ ماه پس از دریافت نوبت دوم واکسن با به همراه داشتن معرفی نامه پزشک جهت دریافت نوبت یادآور به نزد یکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.
۳ .گروه سنی بالاتر از 18 سال می توانند ازتمامی واکسن های موجود با اولویت واکسن های نوترکیب ) پاستوکووک ،اسپایکوژن ، (پس از ۶ ماه از دریافت آخرین نوبت واکسن ) حداقل دو نوبت دریافت شده باشد ( به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.
4-در گروه سنی بالاتر از 18 سال که دونوبت واکسن فخرا دریافت نموده اند ترجیحا پس از۶ ماه از آخرین نوبت دریافت ، سینوفارم به عنوان یاد آور دریافت کنند . 

آخرین بروز رسانی : 1402/03/18 21:16