شبکه بهداشت و درمان شهرستان : آستانه اشرفیه

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : آستانه اشرفیه تاریخ : شنبه دوم بهمن ماه 1401

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
پایگاه شهید رضی روبروی پاساز پارادایس -شبکه بهداشت ودرمان آستانه اشرفیه8 الی 13اسپایکوژن
مرکزخدمات جامع سلامت شبانه روزی کیاشهر جنب تامین اجتماعی7الی 13سینوفارم -
مرکز جامع سلامت شماره یک روبروی بوستان مادر 7الی 13سینوفارم -
مرکز جامع سلامت شماره دو نرسیده به میدان امام حسین 7الی13سینوفارم -
مرکز جامع سلامت روستایی فوشازده روستای فوشازده7الی13سینوفارم
مرکر جامع سلامت روستایی کورکا روستای کورکا7الی13سینوفارم
مرکزجامع سلامت روستایی دهکا روستای دهکا7الی 13سینوفارم
مرکرجامع سلامت روستایی دستک روستای دستک7الی 13سینوفارم
مرکز جامع سلامت روستایی لسکوکلایه روستای لسکوکلایه 7الی 13سینوفارم
مرکزجامع سلامت روستایی پرکاپشت مهدی خانی روستای پرکاپشت مهدی خانی7الی 13سینوفارم

 1 .گروه سنی ۵ تا 18 سال می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکزواکسیناسیون محل سکونت خود دو نوبت واکسن پاستوکووک یا سینوفارم به فاصله یک ماه دریافت کنند.
2 .گروه سنی 12 تا 18 سال دارای نقص سیستم ایمنی یا بیماری زمینه ای ۶ ماه پس از دریافت نوبت دوم واکسن با به همراه داشتن معرفی نامه پزشک جهت دریافت نوبت یادآور به نزد یکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.
۳ .گروه سنی بالاتر از 18 سال می توانند ازتمامی واکسن های موجود با اولویت واکسن های نوترکیب ) پاستوکووک ،اسپایکوژن ،کووپارس رازی و نورا (پس از ۶ ماه از دریافت آخرین نوبت واکسن ) حداقل دو نوبت دریافت شده باشد ( به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.
4-در گروه سنی بالاتر از 18 سال که دونوبت واکسن فخرا دریافت نموده اند ترجیحا پس از۶ ماه از آخرین نوبت دریافت ،واکسن فخرا یا سینوفارم به عنوان یاد آور دریافت کنند . 

آخرین بروز رسانی : 25 بهمن 1401