.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان : آستارا

هر محـــله یــک پایـــــگاه واکســـیناسیـــون

لیــست مراکـــز واکسینــاسیــون در شــهرستان : آستارا تاریخ : سه شنبه 1402/1/22

نام مرکزآدرسساعت کارینوع واکسن
مرکز تجمیعی شهید آهنی خیابان حکیم نظامی-ساختمان بیمارستان شریعتی سابق8-13 و 20-16سینوفارم-نورا-برکت--اسپایکوژن-
مرکز جامع سلامت لوندویل لوندویل-ایتدای خیابان سعدی8-13سینوفارم-برکت-اسپایکوژن
مرکز جامع سلامت عباس آباد آستارا-شهرک عباس آباد-فاز 2-جنب دانشگاه شهریار8-13سینوفارم-برکت-اسپایکوژن
مرکز جامع سلامت ویرمونی روستای ویرمونی-جنب پاسگاه انتظامی8-13سینوفارم-برکت-اسپایکوژن
مرکز جامع سلامت عنبران روستای عنبران-شیخ محله-جنب مسجد8-13سینوفارم-برکت-اسپایکوژن
مرکز جامع سلامت صیادلر روستای صیادلر8-13سینوفارم-برکت- اسپایکوژن
مرکز جامع سلامت حیران روستای حیران-جنب پاسگاه انتظامی8-13سینوفارم-برکت-اسپایکوژن
دفتر خدمات سلامت خیابان شهید پیشه گر-دفتر خدمات سلامت شهرستان آستارا8-13سینوفارم-برکت--اسپایکوژن

 1 .گروه سنی ۵ تا 18 سال می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکزواکسیناسیون محل سکونت خود دو نوبت واکسن پاستوکووک یا سینوفارم به فاصله یک ماه دریافت کنند.
2 .گروه سنی 12 تا 18 سال دارای نقص سیستم ایمنی یا بیماری زمینه ای ۶ ماه پس از دریافت نوبت دوم واکسن با به همراه داشتن معرفی نامه پزشک جهت دریافت نوبت یادآور به نزد یکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.
۳ .گروه سنی بالاتر از 18 سال می توانند ازتمامی واکسن های موجود با اولویت واکسن های نوترکیب ) پاستوکووک ،اسپایکوژن ،کووپارس رازی و نورا (پس از ۶ ماه از دریافت آخرین نوبت واکسن ) حداقل دو نوبت دریافت شده باشد ( به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.
4-در گروه سنی بالاتر از 18 سال که دونوبت واکسن فخرا دریافت نموده اند ترجیحا پس از۶ ماه از آخرین نوبت دریافت ،واکسن فخرا یا سینوفارم به عنوان یاد آور دریافت کنند . 

 

آخرین بروز رسانی : 1402/03/18 21:14