مراکز واکسیناسیون کرونا

شهرستان صومعه سرا                             شنبه1401/06/12
ردیف پایگاه‌های تجمیعی و موردی آدرس ساعت کاری سینوفارم  اسپایکوژن برکت            
۱

مرکز بهداشت صومعه سرا صبح  

صومعه سرا ،بلوارشهید سرشاد

7:00-20:00

موجود                
2

  مرکز شماره  1

 

صومعه سرا،جنب مسجد جامع

7:00-13:30

موجود موجود              
3

 مرکز شماره 2

صومعه سرا روبروی مسجد امام حسین

7:00-13:30

موجود                
4

مرکز شماره 3

 

صومعه سرا،میدان شهرداری،ایتدای عربان

7:00-13:30

موجود   موجود            
5

مرکز مرجقل

 

صومعه سرا مرجقل

7:00-13:30

موجود                
6

مرکز نو خاله

 

صومعه سرا،نوخاله

7:00-13:30

موجود                
7

 مرکز هندخاله 

 

صومعه سرا،هندخاله

7:00-13:30

موجود موجود موجود            
8

مرکز لیفشاگرد 

 

صومعه سرا ،لیفشاگرد

7:00-13:30

موجود                
9

مرکز بهداشت  کسما

 

صومعه سرا،کسما

7:00-13:30

موجود                
10

مرکز بهداشت اباتر 

صومعه سرا،اباتر

7:00-13:30

موجود                
11

مرکز بهداشتضیابر

 

صومعه سرا،ضیابر

7:00-13:30

موجود موجود              
12

مرکزبهداشت طاهر گوراب  

 

صومعه سرا، طاهرگوراب

7:00-13:30

موجود                
13

مرکز بهداشت گورابزرمیخ  

صومعه سرا،گورابزرمیخ

7:00-13:30

موجود موجود              
14

مرکزبهداشت 

چالکسر 

صومعه سرا، چالکسر

7:00-13:30

موجود                
تزریق می شود
آخرین بروز رسانی : 11 شهریور 1401