1 .گروه سنی ۵ تا 18 سال می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکزواکسیناسیون محل سکونت خود دو نوبت واکسن پاستوکووک یا سینوفارم به فاصله یک ماه دریافت کنند.
2 .گروه سنی 12 تا 18 سال دارای نقص سیستم ایمنی یا بیماری زمینه ای ۶ ماه پس از دریافت نوبت دوم واکسن با به همراه داشتن معرفی نامه پزشک جهت دریافت نوبت یادآور به نزد یکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.

۳ .گروه سنی بالاتر از 18 سال می توانند ازتمامی واکسن های موجود با اولویت واکسن های نوترکیب ) پاستوکووک ،اسپایکوژن ،کووپارس رازی و نورا (پس از ۶ ماه از دریافت آخرین نوبت واکسن ) حداقل دو نوبت دریافت شده باشد ( به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون محل سکونت خود مراجعه کنند.
4-در گروه سنی بالاتر از 18 سال که دونوبت واکسن فخرا دریافت نموده اند ترجیحا پس از۶ ماه از آخرین نوبت دریافت ،واکسن فخرا یا سینوفارم به عنوان یاد آور دریافت کنند . 

مراکز واکسیناسیون کرونا

شهرستان سیاهکل جمعه مراکز واکسیناسیون تعطیل  ۱۳ \۸\۱۴۰۱   
 
ردیف نام مرکز آدرس ساعت کاری نوع واکسن
۱ مرکز شماره 1

خ شهید بهشتی

8-14 پاستو کوک-  سینوفارمبرکت اسپایکوژن- نورا
۲ مرکز شماره 2

خ شهید صدوقی جنب مدرسه پروفسور رضا

8-14 پاستوکوکسینوفارم برکت - اسپایکوژن-نورا
۳ مرکز دیلمان

اسپیلی

8-14 سینوفارم - اسپایکوژن
4 مرکز پیرکوه

روستای پیرکوه

8-14 سینوفارم
5 مرکز تازه آباد

دهستان تازه آباد

8-14 سینوفارم - اسپایکوژن
6 مرکز توتکی

روستای توتکی

8-14 سینوفارم
7 مرکز میکال

روستای میکال

8-14

سینوفارم

 
 
 
آخرین بروز رسانی : 12 آبان 1401